آیا محلول تقویت مو لامینین در زنان باردار و یا کودکان منع مصرف دارد؟

خیر- منع مصرف ندارد.